นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

นางสาวสุนิษา ที่อุปมา
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพันธิภา สาทิพย์จันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3