ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนแตลศิริวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนแบบสถานศึกษา เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 มีมติจากสภาตำบลแตล โดยการนำของกำนันมา  เจือจันทร์ และนายวิเชียร  หนุนชู ให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ บนเนื้อที่ 60 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ให้ชื่อว่า
"โรงเรียนแตลศิริวิทยา"
        ชาวตำบลแตลได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์
การเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในต้นปีการศึกษา 2521 โดยมี นายวีระ  ประเสริฐยิ่ง
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
        ปีการศึกษา 2521 มีนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 40 คน นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 80 คน รวมทั้งหมด 170 คน
ครู-อาจารย์ 7 คน นักการภารโรง 1 คน หลังจากนั้นโรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้พัฒนาตามลำดับ ดังนี้
        ปีการศึกษา 2534 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย
        ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลขวาวใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 65 คน
        ปีการศึกษา 2536 นายเพียรเลิศ เจือจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
        ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา
        ปีการศึกษา 2541 เข้าโครงการโรงเรียนสหวิทยาเขตศีขรภูมิ
        ปีการศึกษา 2543 เข้าโครงการโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีสินรินทร์
        ปีการศึกษา 2544-2545 โรงเรียนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน สู่ระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และระดับคุณภาพภายใน ตลอดทั้งเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอก
        ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่ 1 จาก สมศ. ผ่านการประเมินทุกด้าน
        ปีการศึกษา 2547 นายฤกษ์ชัย พวงนาค ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา
        วันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2552 นายคำทรัพย์ ลอยทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
            1. ย้ายเสาไฟฟ้าหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 ไปตั้งหลังอาคาร 3 อาคาร 2 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้อาคารเรียนเด่นยิ่งขึ้น
            2. ปรับปรุงเกาะกลางถนน โดยปลูกไม้ประดับให้สวยงามยิ่งขึ้น
            3. ทาสีอาคารน้ำหนึ่ง (อาคาร 1) อาคารพึงใจ (อาคาร 2) อาคารใฝ่รู้ (อาคาร 3) และหอประชุมคู่ฟ้า
            4. ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
            5. ปูกระเบื้องห้องเรียน และห้องปฏิบัติการในอาคาร 1 ทุกห้อง
            6. จัดตั้งโปรเจคเตอร์  พร้อมจอ และเครื่องเสียง ห้อง ม.6 และ ม.3 ทุกห้อง จำนวน 7 ชุด
            7. ย้ายเสาธง จากด้านตรงข้ามหอประชุมให้อยู่ในแนวขนานกับอาคารเรียน พร้อมจัดสวนหย่อม
            8. จัดสวนหย่อมบริเวณรอบๆ หอประชุม
            9. จัดสร้างหอพระพุทธรูปใหม่ ฯลฯ
        พ.ศ. 2554 นายพิทักษ์  สุปิงคลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โดยพัฒนาปรับปรุงบริบทโรงเรียน ดังนี้
            1. สร้างศาลาเทา-แดง
            2. ปูกระเบื้องอาคารเรียน
            3. ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์
            4. สร้างห้องเกียรติยศ
            5. สร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน
            6. ปรับปรุงโรงอาหารสำหรับนักเรียน ฯลฯ
        พ.ศ. 2556 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา จนถึงวันที่ 22 พฤศจิายน  พ.ศ.  2559
โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน  ดังนี้
            1. สร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
            2. สร้างห้องน้ำหลังอาคาร 2
            3. ปรับปรุงโรงจอดรถสำหรับครู
            4. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับครู
            5. ปรับปรุงเวทีหอประชุม  
            6. ม้านั่งสำหรับนั่งพักผ่อนด้านหลังอาคาร 1 ฯลฯ
        วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  นางจารุวรรณ  บุญโต  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  
จนถึง 27 กุมภาพันธ์  2563  โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน  ดังนี้
            1.  สร้างโดมเอนกประสงค์
            2.  จัดซื้อสองแถวเล็กโรงเรียน  จำนวน  1 คัน
            3.  จัดซื้อรถหกล้อโรงเรียน  จำนวน  1  คัน
            4.  ปรับปรุงบริบทตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  เช่น  จัดทำป้านนิเทศในหอประชุม  ป้ายคำขวัญหน้าอาคารต่างๆ  ป้ายลานเพลิน  
เป็นต้น
            5.  ปรับปรุงระบบเครือข่ายในโรงเรียนให้ครอบคลุม
            6.  จัดทำอาคารสหกรณ์โรงเรียน
            7.  สร้างศาลาเอนกประสงค์หลังอาคาร  3
            8.  ปรับปรุงโรงอาหาร
            9.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
        วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563  ดร.วัน  หยิบล้ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  จนถึงวันที่  26  กรกฎาคม  2563
        วันที่  26  กรกฎาคม  2563  นายพศิน  บัวหุ่ง   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  จนถึงวันที่  30  กันยายน 2564  โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน  ดังนี้
            1. สร้างห้องมัลติมีเดียสำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดประชุม นำเสนองาน เป็นต้น
            2. โรงอาหารหลังใหม่
            3.  ถนนคอนกรีตหน้าอาคาร 1
        วันที่ 11  พฤศจิกายน  2563  นายสมคิด  แผ่นทอง  มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา จนถึงวันที่   
        วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางพิจิตรา  คำมันตรี  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา จนถึงปัจจุบัน โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน ดังนี้
             1. ถนนคอนกรีตด้านหลังอาคาร 2 ทางเดินเชื่อมต่อไปยังโรงอาหารหลังใหม่
             2. คอนกรีตทางเดินด้านหน้าห้องสมุด
             3. ปรับปรุงถนนหน้าอาคาร 1
             4. ปรับปรุงบริบทในโรงเรียน  สวนสมุนไพร
             5. ปรับปรุงห้องน้ำครูจำนวน  ุ6  ห้อง