ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ประเสริฐยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียรเลิศ เจือจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายฤกษ์ชัย พวงนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายคำทรัพย์ ลอยทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุวรรณ บุญโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-5 มีนาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วัน หยิบล้ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มีนาคม 2563 - 25 มิถุนายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายพศิน บัวหุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพิจิตรา คำมันตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน