คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต หนุนชู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำนาจ ทวีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ สิงหล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประกายแก้ว บุญมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระเพ็ง กิตติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ เจือจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า วงเวียน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ โพธิสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา กรวยทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางพิจิตรา คำมันตรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ