กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทวีชัย เสนาบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุริยา เอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชินวัฒน์ มะสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา แย้มงาม
ครูอัตราจ้าง