กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางหทัยภัทร บุราคร
ครูชำนาญการพิเศษ