กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภานุ ลับโกษา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรี มนัส คงปรีเปรม
อัตราจ้าง